Puff & Pie ครัวการบินไทย ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยเค้กพรีเมี่ยม 2019

BUTTER CREAM CAKE (3 lb.) ราคา 750.-
COFFEE GENOISE CAKE (3 lb.) ราคา 850.-
FRUIT CAKE (3 lb.) ราคา 950.-
RASPBERRY CAKE (3 lb.) ราคา 800.-
FRESH FRUIT CONE CAKE (2 lb.) ราคา 750.-
FRESH FRUIT CREAM CAKE (3 lb.) ราคา 750.-
THAI DESSERT SET (72 PCS./BOX) ราคา 900.-
RASPBERRY CHOC. FUDGE (2 lb.) ราคา 550.-
FRUIT CAKE (1 lb.) ราคา 450.-
MONT BLANC (1 lb.) ราคา 480.-
PISTACHIO CAKE (1 lb.) ราคา 480.-
LEMON CHEESE PIE (1 lb.) ราคา 450.-
SOFT CHEESE CAKE (1 lb.) ราคา 250.-
TIRAMISU (3 PCS./BOX) ราคา 180.-

*เค้กรายการพิเศษ กรุณาสั่งล่วงหน้า 2 วัน